گرفتن چرخش و گلوله در یک عملیات قیمت

چرخش و گلوله در یک عملیات مقدمه

چرخش و گلوله در یک عملیات